სალამი,
ბოლო-ბოლო აღმოვაჩინე შეცდომა ქართული კლავიატურის განლაგებაში:


/usr/share/X11/xkb/symbols ge

name[Group1]= "Georgia";

key <AD01> { [ 0x010010e5, q ] };
key <AD02> { [ 0x010010ec, 0x010010ed ] };
key <AD03> { [ 0x010010d4, e ] };
key <AD04> { [ 0x010010e0, 0x010010e6 ] };
key <AD05> { [ 0x010010e2, 0x010010d7 ] };
key <AD06> { [ 0x010010e7, y ] };
key <AD07> { [ 0x010010e3, u ] };
key <AD08> { [ 0x010010d8, i ] };
key <AD09> { [ 0x010010dd, o ] };
key <AD10> { [ 0x010010de, p ] };
key <AD11> { [ bracketleft, braceleft ] };
key <AD12> { [ bracketright,braceright ] };

key <AC01> { [ 0x010010d0, a ] };
key <AC02> { [ 0x010010e1, 0x010010e8 ] };
key <AC03> { [ 0x010010d3, d ] };
key <AC04> { [ 0x010010e4, f ] };
key <AC05> { [ 0x010010d2, g ] };
key <AC06> { [ 0x010010f0, h ] };
key <AC07> { [ 0x010010ef, 0x010010df ] };
key <AC08> { [ 0x010010d9, k ] };
key <AC09> { [ 0x010010da, l ] };
key <AC10> { [ semicolon, colon ] };
key <AC11> { [ apostrophe, quotedbl ] };
key <BKSL> { [ backslash, bar ] };

key <LSGT> { [ guillemotleft,guillemotright ] };
key <AB01> { [ 0x010010d6, 0x010010eb ] };
key <AB02> { [ 0x010010ee, x ] };
key <AB03> { [ 0x010010ea, 0x010010e9 ] };
key <AB04> { [ 0x010010d5, v ] };
key <AB05> { [ 0x010010d1, b ] };
key <AB06> { [ 0x010010dc, n ] };
key <AB07> { [ 0x010010db, m ] };
key <AB08> { [ comma, less ] };
key <AB09> { [ period, greater ] };
key <AB10> { [ slash, question ] };

};

აქ აკლია კლავიატურის ამ მეორე რიგის განსაზღვრა -

^1234567890-#

რომელიც ქართული კლავიატურის ამავე დოკუმეტში დაბლა - რუსულ განლაგების განსაზღვრაში - არის მოცემული:

key <TLDE> { [ asciicircum, asciitilde ] };
key <AE01> { [ 1, exclam ] };
key <AE02> { [ 2, at ] }; // 2 0xeb
key <AE03> { [ 3, numbersign ] }; // 3 0xec
key <AE04> { [ 4, semicolon ] };
key <AE05> { [ 5, colon ] };
key <AE06> { [ 6, comma ] };
key <AE07> { [ 7, period ] };
key <AE08> { [ 8, asterisk ] };
key <AE09> { [ 9, parenleft ] };
key <AE10> { [ 0, parenright ] };
key <AE11> { [ minus, underscore ] };
key <AE12> { [ numbersign, bar ] };

ადმინისტრატორის უფლებების ქვეშ ამ ბაგის ხელით შეცვლა კი არის შესაძლებელი, მაგრამ სასურველია უბუნტუს შემდეგ ვერსიაში ეს იქნას გათვალისწინებული და შესწორებული.
რას იტყვით?
გურამ