கலக்க வந்தது கட்ஸி : http://www.ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/13

பைஸ்டியிலிருந்து கட்ஸிக்கு மேம்படுத்த: http://www.ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/12