உபுண்டு தமிழாக்க குழுமம் தற்சமயம் Kde தமிழாக்க குழுமமாகவும் பொறுப்பாற்ற உள்ள்து. இதன் மூலம் பங்களிக்க விரும்புவர்கள் இத்தறியில் தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கவும். நன்றி.