உபுண்டு/ குபுண்டு ஆகிய இயங்குத் தளங்களில் தமிழ் வசதிகள் குறித்த தங்களின் பிரச்சனைகளை இவ்விடத்தே பதிவு செய்யவும்.

Register the problem faced by you in availing Tamil features in Ubuntu/ Kubuntu here in this thread