Hola!

Estic provant d'instal·lar el certificat digital idCAT i no me n'acabo d'ensortir.

Estic seguint els passos descrits a https://www.idcat.cat/idcat/jsp/guies/clauer/linux/guia%20usuari%20clauer%20idCAT-Linux.pdf i em quedo al pas "make".

Més especificament, de moment he fet el següent:

1. M'he baixat el programari des de www.idcat.cat/clauer.

2. Seguint les instruccions, he entrat a la carpeta ClauerLinux-3.0.8, he instal·lat alguns paquets necessaris i he fet córrer ./configure. És a dir:
Code:
cd ClauerLinux-3.0.8/

# Install dependencies
sudo apt install g++ libnss3-dev libssl-dev gawk

# Run configure
./configure --enable-64
3. El problema bé quan faig
Code:
 make
Em surten els següents errors:

Code:
CRYPTOWrap.c:251:18: error: storage size of 'ctx' isn't known
 251 |  EVP_CIPHER_CTX ctx;
   |         ^~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_PBE_Cifrar':
CRYPTOWrap.c:376:18: error: storage size of 'ctx' isn't known
 376 |  EVP_CIPHER_CTX ctx;
   |         ^~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_Random':
CRYPTOWrap.c:476:3: warning: 'RAND_pseudo_bytes' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
 476 |  if ( ! RAND_pseudo_bytes(bufferRandom, bytes) )
   |  ^~
In file included from /usr/include/openssl/evp.h:13,
         from CRYPTOWrap.c:52:
/usr/include/openssl/rand.h:44:1: note: declared here
  44 | DEPRECATEDIN_1_1_0(int RAND_pseudo_bytes(unsigned char *buf, int num))
   | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_GenerarParLlaves':
CRYPTOWrap.c:637:3: warning: 'RSA_generate_key' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
 637 |  rsaLlave = RSA_generate_key(bits, 3, NULL, NULL);
   |  ^~~~~~~~
In file included from /usr/include/openssl/evp.h:13,
         from CRYPTOWrap.c:52:
/usr/include/openssl/rsa.h:234:1: note: declared here
 234 | DEPRECATEDIN_0_9_8(RSA *RSA_generate_key(int bits, unsigned long e, void
   | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_Cifrar':
CRYPTOWrap.c:1312:18: error: storage size of 'ctx' isn't known
 1312 |  EVP_CIPHER_CTX ctx;
   |         ^~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_Descifrar':
CRYPTOWrap.c:1401:18: error: storage size of 'ctx' isn't known
 1401 |  EVP_CIPHER_CTX ctx;
   |         ^~~
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_EVPPKEY_Id':
CRYPTOWrap.c:1616:14: error: storage size of 'mdCtx' isn't known
 1616 |  EVP_MD_CTX mdCtx;
   |       ^~~~~
In file included from /usr/include/openssl/asn1.h:23,
         from /usr/include/openssl/objects.h:15,
         from /usr/include/openssl/evp.h:28,
         from CRYPTOWrap.c:52:
CRYPTOWrap.c:1618:26: error: dereferencing pointer to incomplete type 'EVP_PKEY' {aka 'struct evp_pkey_st'}
 1618 |  tamE = BN_num_bytes(evp->pkey.rsa->e);
   |             ^~
CRYPTOWrap.c:1649:5: warning: implicit declaration of function 'EVP_MD_CTX_cleanup'; did you mean 'EVP_MD_CTX_create'? [-Wimplicit-function-declaration]
 1649 |   EVP_MD_CTX_cleanup(&mdCtx);
   |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
   |   EVP_MD_CTX_create
CRYPTOWrap.c: In function 'CRYPTO_BLOB2LLAVE':
CRYPTOWrap.c:3332:7: error: dereferencing pointer to incomplete type 'RSA' {aka 'struct rsa_st'}
 3332 |  pKey->n = BN_bin2bn(auxBlob+sizeof(BLOBHEADER)+sizeof(RSAPUBKEY), rsaPubKey->bitlen/8, NULL);
   |    ^~
A algú més li ha passat? No sé si és que em falta instal·lar algun altre paquet, o que hi ha algun pas que no faig... em podríeu donar un cop de mà? Estaré molt agraïda!!

Moltes gràcies d'avançada! (I perdoneu si la pregunta és molt trivial!!)

Salut,

Marta