I would like to apply for Ubuntu membership.

Wiki: https://wiki.ubuntu.com/DavidNielsen
LP: https://launchpad.net/~davidnielsen

Thank you for your consideration.