பொதுவாக நன்றாக இருக்கிறது. வைன்னில் முன்னே நிறுவிய சில விஷயங்களை நிறுவமுடியவில்லை. இர்பான் வ்யூ, டிஜேவ்யூ....