உபுண்டுவின் GRUB Boot Loader இயங்கவில்லை. என்ன செய்வது எப்படி திரும்பக் கொணர்வது?