lah irhambiha lwalidine
amjahed lah irdi 3lik ktar man khoutak ; )