Hello everybody
Illo yhell 3ana w2iza fehim hal jemle ana badde ehke 3arabe
Nehna lebneniye ya habibe mnehke lebnene mish 3arab wiza el browser taba3ak mish 3ala moodo yo2ra latin bikoun azbat
I...