Search:

Type: Posts; User: joto; Keyword(s):

Search: Search took 0.03 seconds.

  1. Re: უბუნტუ ლინუქსის ფორუმის წევრები!

    ლადო, რამდენად სწრაფად მოხერხდება (თუ საერთოდ იგეგმება) მთელი ჰელფების ჩაყრა ამ ფორუმზე?
  2. Re: უბუნტუ ლინუქსის ფორუმის წევრები!

    Zalian magaria:)
Results 1 to 2 of 2