PDA

View Full Version : Problema audio. Incompatibilitat videos flash i aplicacionsoksi
July 11th, 2007, 05:21 PM
Hola, sóc un nou usuari del forum. Vinc citat pel canal del irc.
Aquí us deixo el meu dubte:

No aconsegueixo arreglar el so amb el Ubuntu (Feisty 32 bits), resulta que tinc el clàssic problema de que si executo un video (youtube per exemple) no puc escoltar música amb un altre programa alhora i fins que no tanco el firefox no puc escoltar res, i viceversa tb. He trobat varies solucions per inet però no em funcionen :S vaig canviar el arxiu /etc/firefox/firefoxrc i vaig posar alsa-oss i auto i res de res,
Si hi fico none no em funciona el so al firefox. Teniu alguna idea d'on puc trobar mes solucions?

arxiu /etc/firefox/firefoxrc :

# which /dev/dsp wrapper to use
FIREFOX_DSP="alsa-oss"
# Note that "auto" and "esd" involve the use of esddsp, which
# is known to be buggy and to make Firefox unstable.
# See https://launchpad.net/bugs/29760.
export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1


Hardware:

PB Asus M2N-E SLI (té tarja de so integrada amb chipset Nvidia Cmedia) vaig intentar baixar-me i instal·lar-me els drivers de la web d'asus pero quan executava el .run em donava el següent log d'error:

-perdó pel totxo-


nforce-installer log file '/var/log/nvidia-nforce-installer.log'
creation time: Tue Jul 10 14:40:40 2007

option status:
license pre-accepted : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface : false
no ncurses color : false
no questions : false
silent : false
Installer install prefix : /usr
kernel source path : (not specified)
net kernel install path : (not specified)
audio kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> Found package NVIDIA network driver for Linux-x86
-> Found package NVIDIA audio driver for Linux-x86
-> Please select packages for installation:
Selections:
NVIDIA audio driver for Linux-x86 (1.0-8)
-> Starting install of NVIDIA audio driver for Linux-x86
-> Checking for loaded module nvsound
-> Checking for loaded module nvaudio
-> License accepted.
-> Skipping check for conflicting rpms.
-> /proc/version is Linux version 2.6.20-16-generic (root@terranova) (gcc
version 4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu4)) #2 SMP Thu Jun 7 20:19:32 UTC 2007
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.20-16-generic/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.20-16-generic/build'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> running command /bin/grep "^PATCHLEVEL ="
/lib/modules/2.6.20-16-generic/build/Makefile | /usr/bin/cut -d " " -f 3
-> Kernel module filename is nvsound.ko
Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./nvsound/main; make clean'...
rm -f *.ko *mod.* *.cmd nv*.o *~ core
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./nvsound/main; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.20-16-gen
eric/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.20-16-generic/build'...
make -C /lib/modules/2.6.20-16-generic/build \
KBUILD_SRC=/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic \
KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main
" -f /usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/Makefile modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
."; \
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.tmp_v
ersions
rm -f /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.tmp_vers
ions/*
make -f /usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/scripts/Makefile.build obj=
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.n
valinux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D
__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/i
nclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -I/usr/src/linux-h
eaders-2.6.20-16-generic/ubuntu/include -I/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86
-1.0-0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
-fno-strict-aliasing -fno-common -O2 -pipe -msoft-float -mregparm=3 -mprefer
red-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -ffreestanding -maccumulate-
outgoing-args -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/include/asm-i386/ma
ch-default -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -g -fno-stac
k-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz30
372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wimplicit -Wreturn-ty
pe -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-mu
ltichar -Werror -O -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESE
NT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvalinux)" -
D"KBUILD_MODNAME=KBUIL
D_STR(nvsound)" -c -o /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main/.tmp_nvalinux.o /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsou
nd/main/nvalinux.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/module.h:10,
from /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main/nvalinux.c:19:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: avís: pointer of type ‘void *’ used in ari
thmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.n
vmixer.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D_
_KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/in
clude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -I/usr/src/linux-he
aders-2.6.20-16-generic/ubuntu/include -I/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-
1.0-0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
-fno-strict-aliasing -fno-common -O2 -pipe -msoft-float -mre
gparm=3 -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -ffreestandi
ng -maccumulate-outgoing-args -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/inc
lude/asm-i386/mach-default -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-poin
ter -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign
-I/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wimpli
cit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointe
r-arith -Wno-multichar -Werror -O -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -DNV_CHANGE_
PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_ST
R(nvmixer)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvsound)" -c -o /tmp/selfgz30372/N
FORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.tmp_nvmixer.o /tmp/selfgz30372/N
FORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmixer.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:41,
from include/linux/sched.h:59,
from /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main/nvhw.h:29,
from /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main/nvmixer.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: avís: pointer of type ‘void *’ used in ari
thmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/.n
vmain.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__
KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/inc
lude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -I/usr/src/linux-hea
ders-2.6.20-16-generic/ubuntu/include -I/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1
.0-0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -
fno-strict-aliasing -fno-common -O2 -pipe -msoft-float -mregparm=3 -mpreferr
ed-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -ffreestanding -maccumulate-o
utgoing-args -I/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/include/asm-i386/mac
h-default -Iinclude/asm-
i386/mach-default -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration
-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-
0311-pkg1/nvsound/main -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wch
ar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -MD -W
no-cast-qual -Wno-error -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR
(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvmain)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR
(nvsound)" -c -o /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/mai
n/.tmp_nvmain.o /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main
/nvmain.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/module.h:10,
from /tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main/nvmain.c:27:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: avís: pointer of type ‘void *’ used in ari
thmetic
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c: In fu
nction ‘Nvaudio_mmap’:
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c:991: a
vís: implicit declaration of function ‘remap_page_range’
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c: In fu
nction ‘Nvaudio_probe’:
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c:2091:
avís: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer typ
e
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c:2179:
avís: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer typ
e
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c: En el
nivell principal:
/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/nvmain.c:2205:
error: expected ‘)’ before string constant
make[4]: *** [/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsound/main/n
vmain.o] Error 1
make[3]: *** [_module_/tmp/selfgz30372/NFORCE-Linux-x86-1.0-0311-pkg1/nvsoun
d/main] Error 2
make[2]: *** [modules] Error 2
-> Error.
ERROR: The NVIDIA kernel module was not created.
ERROR: Installation of the audio driver has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-nforce-installer.log' for details. You may find
suggestions on fixing installation problems in the README available on
the Linux driver download page at www.nvidia.com.