PDA

View Full Version : غير قادر على تسجيل الدخول بعد تعديل متغيرsuspect x
November 8th, 2011, 10:37 PM
يا جماعة انا عملت تعديل لملف بتاع ال

bashrc

بتاع المستخدم بتاعي وعملت نسخة في

/etc/skel/

وبعد داك الواجهة الرسومية ما بتسجل لي الدخول ممكن ادخل اسم المستخدم والباسورد لكن سطح المكتب ما بيفتح وداير اعمل استعادة للضبط القديم ممكن ؟ وكيف
التعديل كان بغرض اضافة الالوان لي المحث
ملحوظة:استخدم
ubuntu 10.04 LTS lucid

zero-n
November 9th, 2011, 08:41 AM
Alslam 3laikom suspect x

the good news that you have made a backup, so we can recover your file by copy and paste instead of rewriting it again.

your GUI is not working so we need to access command line to recover the file.

you can do so by two way (as i know):
1- Restart linux and select the second choice in boot menu it ends with (recovery mode) & then select root fro the menu.

or

2- if the login screen is working press ctrl+alt+F2 and you will have access to the command line after entering username and password


what we need to do now is your original bashrc back

cp /etc/skel/.bashrc ~/.bashrc

suspect x
November 11th, 2011, 12:36 PM
thanks for help Zero-n,
that went OK until I discovered that I've accidentally overwritten the /etc/skel/.bashrc file and now trying to find a template of bashrc file for ubuntu 10.04.3 LTS lucid lynx.
can you paste yours here so I can replace my one by yours ?

zero-n
November 11th, 2011, 12:41 PM
/etc/skel/.bashrc file:# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
# ... or force ignoredups and ignorespace
HISTCONTROL=ignoredups:ignorespace

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
;;
*)
;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='dir --color=auto'
#alias vdir='vdir --color=auto'

alias grep='grep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
. /etc/bash_completion
fi

suspect x
November 11th, 2011, 09:12 PM
I do appreciate your work but I am sick of that error and I'll begin from scratch ,,,,DAMN I hate that